جلسه ارائه سمینار پژوهشی 2 (آقای سعید شهسواری)

فارسی

موضوع: نگرشی نو بر اصل پایستگی انرژی و سیستم‌های فیزیکی
ارائه دهنده: سعید شهسواری
استاد راهنما: دکتر مهران مرادی
استاد داور: دکتر مهدی سلمانی تهرانی
اساتید داور: دکتر محمود همامی، دکتر علیرضا شهیدی، دکتر علیرضا شفیعی، دکتر مهدی جوانبخت
 
چکیده
با پیشرفت علم قوانین علمی گاها به شیوه‌های جدیدی بیان شده و یا از نقطه نظرات متفاوتی تعمیم داده می‌شوند. در این میان برخی مفاهیم از نظر اهمیت و کاربرد پیشرفت داشته و برخی ممکن است دامنه‌ی کاربرد آن‌ها محدودتر شود. در این بین با توجه به اهمیت اصل پایستگی انرژی و جهان شمول بودن آن، در این رساله به دنبال بیان نوینی برای اصل پایستگی انرژی می‌باشیم بگونه‌ای که ویژگی‌های بیشتری از سیستم، محیط و تبادل انرژی صورت گرفته بین آن‌ها را بتوان در این شیوه‌ی بیان مشاهده کرد.
در ابتدا به بیان مقدمه و تاریخچه‌ای از موضوعات مختلف علمی پرداخته می‌شود که با پیشرفت علم تغییراتی در آن‌ها ایجاد شده و یا اینکه کاربردهای تازه‌ای برای آن‌ها مطرح شده است.
در ادامه به طور خاص به شاخه‌ی جدیدی از علم به نام مکانوترمودینامیک پرداخته شده و با توجه به اهمیت آنتروپی در این شاخه‌ی علمی، این مفهوم از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تعدادی از آنتروپی‌های تعریف شده در سایر شاخه‌های علمی نیز بیان می‌شوند. در مکانوترمودینامیک آنتروپی مفهوم اساسی برای تحلیلی سیستم‌های مربوطه می‌باشد.
پس از بیان مقدمات لازم، مطالبی در مورد استفاده از اصل پایستگی انرژی و روش‌های استفاده‌ی آن مطرح می‌شوند. در انتهای فصل نیز ایده‌ی جدیدی به منظور بیان انرژی در سیستم‌های فیزیکی مطرح می‌گردد که با استفاده از آن می‌توان معادلات مورد نظر در فصول بعدی را بیان کرد. این نحوه‌ی بیان این امکان را فراهم می‌آورد که بتوانیم از نقطه نظر تازه‌ای به انرژی در سیستم‌های فیزیکی نگاه کنیم.
در ادامه به بیان ساختار انرژی‌های غیر دینامیکی و همچنین تعریف دقیق آن‌ها مربوط می‌شود. با توجه به نحوه‌ی تبادل انرژی بین سیستم و محیط، ساختار مربوطه بدست آمده و معادلات مربوطه تشکیل می‌شوند. در ادامه شرطی برای بررسی انجام پذیر بودن یک فرآیند فیزیکی از نقطه نظر ساختار انرژی آن و همچنین نحوه ی تبادل انرژی با محیط بدست می‌آید. این شرط به منظور بررسی انجام پذیر بودن یک فرآیند فرضی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حقیقت نتایج ارزشمندی را به همراه می‌آورد.
با توجه به تعریف ارایه شده برای انرژی‌های غیر دینامیکی سیستم، انرژی دینامیکی با استفاده از اعمال پایستگی انرژی روی سیستم تعریف می‌شود. انرژی دینامیکی وابسته به ساختار درونی سیستم و همچنین نحوه‌ی تبادل انرژی بین سیستم و محیط می‌باشد. ارتباط بین انرژی دینامیکی و مولفه‌های مستقل انرژی بدست آمده و با توجه به آن معادلات سازگاری سیستم در فرآیند مربوطه استخراج می‌شوند. این معادلات بیان کننده‌ی فرآیند انجام شده روی سیستم مربوطه در فضای انرژی می‌باشند.
در انتها نیز به بررسی چند مثال پایه و پر کاربرد علمی می‌پردازد. در این فصل نشان داده می‌شود که دیدگاه مطرح شده چگونه به مسایل فیزیکی نگاه می‌کند و همچنین روش اعمال معادلات به منظور تحلیل یک سیستم فیزیکی چگونه خواهد بود. تطابق نتایج بدست آمده با نتایج مورد انتظار بررسی شده و صحت روابط تایید می‌شود.
 کلمات کلیدی: سیستم های فیزیکی، اصل پایستگی انرژی، انرژی های غیر دینامیکی، انرژی دینامیکی، آنتروپی

مکان: 

سمینار4 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 23 دى, 1398 - 11:15

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی