جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای حمید علیجانی)

فارسی

موضوع: مدل سازی چند مقیاسی خواص مکانیکی داربست های متخلخل
ارائه دهنده: حمید علیجانی
استاد راهنما: دکتر محمد سیلانی
استادان مشاور: دکتر مهدی کاروان، دکترحسین فرخ پور
استادان داور: دکتر مهدی جوانبخت، دکتر سعید ضیایی راد
چکیده
کامپوزیت پلی­ لاکتیک ­اسید حاوی نانوذرات هیدروکسی ­آپاتیت لذا ماده نامبرده می­ تواند به عنوان ماده سازنده داربست مورد استفاده قرار بگیرد.در این پژوهش هدف شبیه ­سازی رفتارمکانیکی نانوکامپوزیت پلی­­ لاکتیک اسید حاوی نانوذرات هیدروکسی ­آپاتیت بوده که در دو مقیاس مولکولی و پیوسته انجام می­ پذیرد. در نانوکامپوزیت­ های پلیمری عموما اطراف نانوذره، فازی تشکیل شده از جنس پلیمرفشرده شده که به آن فازمیانی گویند. لذا در مقیاس مولکولی (نانو) وجود یا عدم وجود فازمیانی به کمک دو میدان نیروی PCFF-INTERFACE و Dreiding و با روش دینامیک مولکولی بررسی شده و مشاهده شد که یا فاز میانی تشکیل نمی­ شود و یا با ضخامت ناچیز حدود 4/0 نانومتر تشکیل خواهد شد. همچنین در این مقیاس به بررسی شدت چسبندگی پلیمر و ذره پرداخته و درنهایت به صورت کاملا به هم پیوندزده­ شده در نظر گرفته شدند. در مقیاس پیوسته با ساخت هندسه کامپوزیت و اعمال شرایط مرزی تناوبی روی مرزها، مدول الاستیک با روش­های محاسباتی بدست آمد. به علت تطابق خوب نتایج با مقادیر تجربی، می ­توان گفت محاسبات مربوط به ضخامت فازمیانی با روش دینامیک مولکولی و محاسبات این بخش صحیح انجام پذیرفته است. همچنین به منظور بررسی رفتار شکست کامپوزیت، با معرفی مدل آسیب میدان فاز، نحوه گسسته ­سازی اجزای محدود آن بیان و روشی به منظور استفاده مدل در مقیاس­ میکرو بیان شد. سپس به کمک سابروتین UEL استحکام کششی PLA/HA در درصدهای حجمی مختلف به کمک روش میدان­ فاز محاسبه شد. به علت تطابق خوب نتایج با مقادیر آزمایشگاهی می­ توان از صحت نتایج شدت چسبندگی پلیمر و ذره در محاسبات مولکولی و صحت محاسبات میدان فاز اطمینان حاصل نمود. کلمات کليدی: پلی­ لاکیتک اسید، هیدروکسی آپاتیت، شکست ترد، مدل میدان فاز، داربست متخلخل، نانوکامپوزیت، شبیه­ سازی چندمقیاسی، فازمیانی

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

يكشنبه, 6 بهمن, 1398 - 13:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی