جلسه ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد (خانم انسیه بختیاری)

فارسی

موضوع: مدل­ سازی دو­بعدی تحول نابجایی ­های لبه ­ای در تک کریستال­ ها تحت کرنش­ های الاستیک و غیر­الاستیک با استفاده از روش میدان فاز

ارائه دهنده: انسیه بختیاری

استاد راهنما: دکتر مهدی جوانبخت

استاد مشاور: دکتر صالح اکبرزاده

استادان داور: دکتر محمدرضا فروزان، دکتر محمد سیلانی

چکیده

نابجایی­ ها، به عنوان یکی از مهم­ترین عیوب ساختاری، نقش عمده­ای در تعیین خواص و رفتار بسیاری از مواد ایفا می­ نمایند. نابجایی­ ها در واقع لغزش صفحات کریستالی نسبت به هم و عامل ایجاد تغییر شکل پلاستیک هستند و به دلیل ایجاد کرنش غیر­الاستیک محلی، بر نحوه آزاد­سازی تنش در ساختار موثرند. با توجه به ابعاد نانومتری نابجایی­ ها و نیز مرتبه زمانی پیکو­ثانیه در تغییرات آن­ ها، مطالعه پیدایش و رشد آن­ها در نانوساختار­ها بسیار حائز اهمیت و مورد علاقه محققان است. در این پژوهش، مطالعه پیدایش و رشد نابجایی­ های لبه­ ای در تک و دوکریستاله­ ها در ابعاد نانو با استفاده از روش میدان فاز صورت می­ گیرد. بارگذاری­ ها شامل کرنش­ های غیر­الاستیک موضعی و نیز بارگذاری­ های مرزی است. با تعریف ترم­ های گوناگون برای انرژی هلمهولتز سیستم و کمینه­ سازی آن در طول زمان با استفاده از معادله گینزبرگ-لاندا، پیدایش و رشد نابجایی­ ها تعیین می­ گردد. در واقع مساله حاضر، مساله کوپل مکانیک-میدان فاز بوده که با روش المان محدود و در نرم­افزار کامسول پیاده ­سازی می گردد. نتایج مدل تناوبی انرژی کریستالی با مدل هندسی معادل و مدل تناوبی بردار برگرز مقایسه و مدل فیزیکی قابل استفاده برای مدل­ سازی صفحات لغزش موازی تعیین گردیده­ است. توابع مختلف محتملی برای انرژی گرادیان عمود بر صفحه لغزش ارائه و مقایسه شده ­اند. انواع تابع کرنش پلاستیک موجود، مقایسه و مدل فیزیکی درست تعیین گردیده ­است. نوع و دقت مش ­بندی بررسی شده­ است. مدل ریاضی و فرآیند عددی با مقایسه ارتفاع نابجایی و نیز فاصله بین آن­ ها حاصل از مدل فعلی و مدل­ های قبلی صحت­ سنجی شده ­اند. مسائل متنوع و مهمی نظیر پیدایش و رشد نابجایی­ ها در حضور جزایر مارتنزیتی با کرنش­ های حجمی و برشی مختلف، در صفحات مشترک فازی تیز و پیوسته با ضخامت­ های گوناگون، در تک کریستاله و دوکریستاله­ ها تحت بار مرزی و در سیستم­ های لغزش مورب مورد مطالعه و شبیه­ سازی قرار گرفته ­اند. اثر ابعاد نمونه و هندسه سطح بر نحوه رشد نابجایی­ ها بررسی شده ­است. نتایج حاصله، اطلاعات نسبتا جامعی برای مدل­ سازی ریاضی و شبیه­ سازی عددی رشد نابجایی ­ها و بر­هم­ کنش آن­ها با دیگر تغییرات ساختاری به دست می ­دهد.

کلمات کليدی: نابجایی­ ها، روش میدان فاز، کرنش الاستیک، کرنش غیر­الاستیک، تک کریستاله

 

مکان: 

سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 19 اسفند, 1398 - 13:00

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی