جلسه ارایه پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای واناند میناسکانیان)

فارسی

موضوع: اثر شيار سطحی بر جهت انتشار ترک

ارائه دهنده: واناند میناسکانیان

استاد راهنما: دکتر محمدرضا فروزان

استاد مشاور: دکتر محمد مشایخی

استادان داور: دکتر محمود کدخدائی، دکتر محمد سیلانی

چکیده:

استفاده از رشد ترک کنترل شده در تولید اجسام بی‌سابقه نیست. از کاربردهای قديمی اين روش می‌توان به شیشه‌بری و از کاربردهای جديدتر آن به تولید دسته شاتون برخی اتومبیل‌ها اشاره کرد. از ديدگاه مهندسی پیش‌بینی مسیر رشد ترک در چنین صنايعی از اهمیت بسزايی برخوردار است. در دهه اخیر با رشد فناوری و استفاده از شبیه سازی‌های رايانه‌ای اين امکان بهتر فراهم شده است. از لحاظ عملی يکی از روش‌های شناخته شده کنترل مسیر رشد ترک استفاده از ايجاد شیار سطحی است که کاربرد آن را در شیشه‌بری می‌توان ديد. در اين حالت مود سوم مکانیک شکست مد نظر است. در اين پژوهش کنترل مسیر رشد ترک با ايجاد شیار سطحی بر روی نمونه‌ها و تغییرهندسه شیارها انجام شده است. برای اين منظور از دو روش تحلیلی اجزا محدود توسعه يافته در نرم افزار آباکوس و آزمون عملی جهت صحت سنجی بهره برده شده است. برای بارگذاری نمونه‌ها از دو حالت بارگذاری مود اول و سوم شکست برای کنترل مسیر رشد ترک در نمونه‌های شیاردار از جنس ترد پلکسی گلاس استفاده شده است. برای تحلیل اجزا محدود توسعه يافته از مدل آسیب بر مبنای تنش اصلی بیشینه به عنوان معیار شروع گسترش ترک استفاده شده است. همچنین عوامل موثر در رشد ترک نمونه‌های شیاردار بیان شده است و راهکارهايی برای کنترل رشد ترک در جهت دلخواه توضیح داده شده است. برای تحلیل نمونه‌ها در مود سوم شکست، به منظور کاهش حجم محاسباتی از دو نوع تحلیلی متقارن سه بعدی و دو بعدی استفاده شده است. با انجام شبیه سازی‌هايی بهترين شکل شیار برای کنترل مسیر رشد ترک در مود اول شکست شیار V شکل و برای مود سوم شکست شیار V شکل با يک ساق عمود بدست آمده است. نتايج حاصل از پیش‌بینی مسیر رشد شکست توسط روش اجزا محدود توسعه يافته، با نتايج آزمون عملی مورد مقايسه قرار گرفته‌اند که اين نتايج حاکی از کارايی مناسب روش اجزا محدود توسعه يافته، در پیش‌بینی مسیر رشد ترک در قطعات شیاردار می‌باشد. 

مکان: 

دفاع الكترونيكي (ويدئو كنفرانسي)

تاریخ: 

سه شنبه, 23 ارديبهشت, 1399 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی