جلسه ارائه دفاع دکتری (آقای رسول شاهرخ)

فارسی

موضوع: اکستروژن سرد ریز چرخدنده به کمک ارتعاشات فراصوتی

ارایه دهنده: رسول شاهرخ

استاد راهنما: دکتر عباس قائی

استاد مشاور: دکتر محمود فرزین

اساتید داور: دکتر محمد رضا فروزان، دکتر مهرداد پورسینا، دکتر محسن بدرسمای، دکتر محمود کدخدایی

 

 

 

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

دوشنبه, 12 خرداد, 1399 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی