جلسه ارائه دفاع دکتری (آقای علی کیانی)

فارسی

موضوع: بهبود خواص مکانیکی قطعات تولید شده به روش ساخت افزودنی تَف جوشی انتخابی به کمک لیزر به وسیله کنترل رژیم حرارتی درون محفظه ساخت

ارائه دهنده: علی کیانی

استادان راهنما: دکتر محسن بدرسمای، دکتر احسان فروزمهر

استادان مشاور: دکتر محمدرضا توکلی نژاد، دکتر مهدی کاروان

استادان داور: دکتر مهدی احمدی نجف آبادی، دکتر احمد کرمانپور، دکتر محمود فرزین، دکتر پیمان مصدق

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

يكشنبه, 18 خرداد, 1399 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی