جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ابراهیم فاطمی حقیقی

فارسی

موضوع : برداشت انرژی الکتریکی از یک سیستم مغناطیسی - پیزوالکتریک
ارائه دهنده : ابراهیم فاطمی حقیقی
اساتید راهنما : دکتر سعید ضیائی راد – دکتر حسن نحوی
اساتید داور : دکتر مصطفی غیور – دکتر رضا تیکنی
چکیده
در این رساله یک برداشت کننده انرژی ارتعاشی ارائه شده است. در مدل پیشنهادی آرایه ای با آرایش شعاعی در نظر گرفته شده است تا سبب افزایش مقدار انرژی تولید شده توسط سیستم شود. مدل مذکور آرایه ای با فرضیات فرکانس چندگانه و غیرخطی است. آرایه شامل چهار تیر پیزوالکتریک با زیر لایه فرومغناطیس به همراه یک آهنربای دائم که بر روی فنر در مرکز آرایه است. وجود آهنربای میانی سبب ایجاد رفتار غیرخطی در برداشت کننده می‌شود. جهت شبیه‌سازی رفتار الکترومکانیکی برداشت کننده یک مدل ریاضی بسط داده شده است. اندرکنش مغناطیسی بین آهنربای میانی و تیرها در شبیه سازی در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش لاگرانژ معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار الکترومکانیکی سیستم به دست آمد. معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار الکترومکانیکی سیستم به‌صورت عددی حل شدند. با استفاده از شبیه‌سازی عددی انجام شده بر روی مدل ریاضی، رفتار الکترومکانیکی برداشت کننده در دامنه های تحریک متفاوت و تحریک های هارمونیک و اتفاقی مورد بررسی قرار گرفت. رفتار سیستم نیز در دو حالت خطی و غیرخطی بررسی شده است. میزان ولتاژ و توان استحصالی به همراه جابه جایی نوک تیر به‌دست آمدند. در آرایه از دو نوع تیر برای برداشت در فرکانس‌های چندگانه استفاده شده است. عمل‌کرد تیرهای مختلف در حالت های بررسی‌شده نیز با یک دیگر مقایسه شدند. نتایج استخراجی با نتایج حاصل از تست در مدل عملی مشابه مورد مقایسه قرار گرفت و با تقریب خوبی نتایج یکسانی به دست آمد. برداشت کننده انرژی آزمایش موجود با استفاده از رویکرد چند فرکانس بودن سبب افزایش پهنای باند دریافت انرژی شده است.

مکان: 

کلاس 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, خرداد 31, 1396 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

تحت نظارت وف بومی