جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد آرش عزیزی

فارسی

موضوع : شناسایی پارامترهای بالگرد هشت درجه آزادی با استفاده از موجک دابشیز بر پایه فضای حالت
ارائه دهنده : آرش عزیزی
استاد  راهنما : دکتر محمد دانش
استاد  مشاور : دکتر مریم ذکری
اساتید داور : دکتر سعید ضیائی راد، دکتر مجدالدین نجفی
چکیده­
در این پژوهش، مدل دینامیکی خطی و غیرخطی هشت درجه آزادی بالگرد جهت شناسایی سیستم با دو روش فضای حالت بر پایه‏ ی موجک و شبکه عصبی هاپفیلد مورد بررسی قرار می‏گیرد. در ابتدا مدل غیرخطی بالگرد با استفاده از فرضیه تئوری اختلال کوچک در حالت تریم خطی‏سازی می ‏شود. برای شناسایی مدل خطی بالگرد از موجک دابشیز با محمل فشرده استفاده می‏شود سپس با انتگرال گیری عددی پاسخ‏های مدل به‏ دست می‏ آید. پس از به‏ دست آوردن پاسخ ‏های سیستم و برای تصویر کردن پاسخ ‏های سیستم در فضای موجک از دو روش پیوسته و گسسته استفاده خواهد شد. برای شناسایی پارامترهای سیستم از الگوریتم حداقل مربعات استفاده می ‏شود. با افزایش تعداد معلومات سیستم نسبت به مجهولات می‏توان از الگوریتم حداقل مربعات استفاده کرد. نتایج به‏دست آمده نشان می ‏دهد موجک نسبت به نویز بسیار خوب عمل می‏کند دارای سرعت همگرایی بسیار خوبی است. در مرحله بعد معادلات خطی شده با ترکیبی از معادلات غیر خطی بالگرد برای نزدیک شدن به مدل غیرخطی کامل بالگرد برای شناسایی به روش شبکه عصبی هاپفیلد مورد بررسی قرار می‏ گیرد. با ارایه الگوریتم شبکه عصبی هاپفیلد و تابع انرژی شبکه، همگرایی شبکه عصبی مورد بررسی قرار می‏ گیرد با استفاده از این الگوریتم و ارایه مدل جدید از بالگرد می‏توان پارامترهای سیستم را شناسایی کرد. الگوریتم شبکه عصبی هاپفیلد یک الگوریتم بازگشتی است که در هر لحظه از زمان انتگرال گیری می‏ کند و توانایی شناسایی سیستم‏های متغیر با زمان را نیز دارد. نتایج به‏دست آمده از شبکه عصبی هاپفیلد نشان می‏دهد بعد از چند گام زمانی، شناسایی پارامترها نسبت به پارامترهای واقعی هم‏گرایی خوبی را نشان می‏ دهد. در الگوریتم‏های بکار گرفته شده عملیات شناسایی به صورت حلقه باز انجام می ‏شود.

مکان: 

سمینار4 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه‌شنبه, خرداد 30, 1396 - 09:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

تحت نظارت وف بومی