جلسه سمینار اول دکتری تبدیل انرژی محمد ابوالحسنی مقدم

فارسی

 
موضوع : بررسی تجربی ـ عددی اثر پیش چرخش جریان بر بهبود خنک کاری لایه ای
ارائه دهنده : محمد ابوالحسنی مقدم
استاد راهنما : دکتر محمدرضا سلیم پور
استاد  مشاور :  دکتر محمدرضا توکلی
اساتید داور :  دکتر حسین شکوهمند، دکتر احمد سوهانکار اصفهانی، دکتر محسن ثقفیان
 
چکیده
در توربین های گاز پیشرفته، به منظور محافظت اجزای توربین و محفظه احتراق در برابر گازهای بسیار داغ حاصل از احتراق، از خنک کاری لایه ای استفاده می شود. در خنک کاری لایه ای، یک لایه از سیال سرد ( سیال با دمای پایین تر نسبت به گازهای حاصل از احتراق ) بر روی اجزا قرار گرفته و اجزا را در برابر جریان بسیار داغ خروجی از محفظه ی احتراق محافظت می کند. از آن جا که این سیال نسبتا سرد از قسمت های بالایی کمپرسور گرفته می شود منجر به کاهش بازده موتور می شود، در نتیجه تا جایی که امکان دارد باید ضریب عملکرد خنک کاری لایه ای را بهبود بخشید.
در پژوهش حاضر به بررسی تجربی و عددی پدیده ی خنک کاری لایه ای بر روی صفحه ی تخت پرداخته شده است. به منظور غلبه بر جفت گردابه های خلاف گرد تشکیل شده در پایین دست سوراخ های تزریق، هندسه ای نوین پیشنهاد شده است. در هندسه ی نوین پیشنهادی، سطح مقطع سوراخ های تزریق شامل دندانه های مارپیچ می باشد. این دندانه های مارپیچ منجر به تزریق سیال خنک کننده با پیچش بر روی سطح می گردد. در نتیجه در پژوهش حاضر به بررسی عددی و تجربی ضریب عملکرد خنک کاری لایه ای با استفاده از سوراخ تزریق با دندانه های مارپیچ پرداخته شده است. در بخش عددی کار به بررسی و بهینه سازی پارامترهای هندسی تاثیر گذار بر روی ضریب عملکرد خنک کاری لایه ای از جمله زاویه تزریق سیال خنک کننده، سطح مقطع جریان تزریقی، ارتفاع و ضخامت دندانه ها، تعداد دندانه ها، جهت پیچش دندانه ها و فاصله بین سوراخ های تزریق پرداخته خواهد شد. در قسمت تجربی کار با استفاده از دوربین حرارتی به بررسی آزمایشگاهی خنک کاری لایه ای بر روی صفحه ی تخت که شامل سوراخ هایی با دندانه های مارپیچ (سطح مقطع نوین پیشنهادی) می باشد، پرداخته خواهد شد.
 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, تیر 21, 1396 - 11:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی