جلسه سمینار اول دکتری مهدی غمامی

فارسی

موضوع : ارائه الگوریتم جدید خودکارسازی شناسایی سیستم با استفاده از روش های یادگیری ماشین
ارائه دهنده : مهدی غمامی
استاد راهنما :  دکتر حسن نحوی
استاد مشاور :  دکتر وحید یعقوبی
اساتید داور :  دکتر مهدی کشمیری – دکتر حمیدرضا میردامادی - دکتر فرزاد آیت­ اله زاده شیرازی
 
 
 
چکیده
مدت زمان بسیاری­ است که تحلیل مودال به عنوان ابزاری به منظور دستیابی به خواص دینامیکی سازه مورد استفاده قرار می گیرد. از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه واقع شده است، شناسایی سیستم و بررسی کیفیت پارامترهای مودال استخراج شده توسط تحلیل مودال است. تحلیل مودال خودکار (اتوماتیک) نقشی اساسی در تعیین پارامترهای مودال سیستم با هدف حذف و یا کاهش دخالت کاربر بر عهده دارد. تحلیل مودال محیطی خودکار علاوه بر موارد فوق، در مواجهه با مسائل و سیستم هایی که تنها به اطلاعات و دادهه های خروجی آنها دسترسی داشته باشیم و یا در مواردی مانند نظارت و پایش وضعیت که با تعدد تست مودال و داده های فراوان روبرو می باشیم، مفید واقع می شود.
پژوهش پیش رو به دنبال شناسایی خودکار پارامترهای مودال شامل فرکانس های طبیعی، شکل مود و میرایی است. جداسازی مودهای فیزیکی از مود غیرفیزیکی به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین و اندازه­گیری عدم قطعیت پارامترهای مودال از اهداف مورد نظر است. به منظور کاهش هزینه و افزایش سرعت و قابلیت تست، تنها به نتایج یک تست اکتفا نموده و از انجام تست های متعدد جلوگیری به عمل می­آید. در این وضعیت روش های آماری نمونه برداری از نتایج تست، گزینه مناسبی به­نظر می رسد. به کمک روش های آماری نمونه برداری، تعدد داده­های مورد نیاز تامین گردیده و در عین حال در صرف هزینه و زمان صرفه­جویی به­عمل می آید. موفقیت در برقراری چرخه فوق، کاربر را قادر می سازد که بدون دخالت یا بکارگیری نیروی انسانی و تنها با تکیه بر داده های جمع آوری شده از سیستم مورد مطالعه، علاوه بر شناسایی و تعیین میزان عدم قطعیت، وضعیت سیستم مورد پایش قرار گیرد. استفاده از الگوریتم های متنوع یادگیری ماشین به عنوان ابزاری به منظور کاهش و مدیریت سطح نویز در سیگنال و داده های اولیه نیز از مباحثی است که می تواند عملکرد چرخه پیشنهادی به منظور خودکار ساختن فرآیند شناسایی را بهبود بخشد.
 

مکان: 

سمینار4 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, تیر 28, 1396 - 09:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی