جلسه دفاع پایان ­نامه دکتری نوشین ترابیان دهکردی

فارسی

موضوع : بررسی میکروساختاری خستگی پرچرخه و بسیار پرچرخه  فولاد دوفازی
ارائه دهنده : نوشین ترابیان دهکردی
اساتید راهنما :  سعید ضیایی راد، ورونیک فویه
استاد مشاور :  محمد مشایخی
اساتید داور :  حسین حسینی تودشکی، امیر رضا شاهانی، محمد سیلانی، مصطفی جمشیدیان
 
چکیده
پژوهش حاضر تلاشی در جهت درک بهتر رفتار خستگی پرچرخه و بسیار چرخه فولاد دو فازی فریت-مارتنزیتی با در نظر گرفتن اثرات دما و نرخ کرنش حاصل از فرکانس های بالای بارگذاری می باشد. تأثیر فرکانس بر پاسخ خستگی فولاد DP600 با انجام آزمایش های خستگی متعارف و اولتراسونیک مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات فراکتوگرافی و مشاهدات میکروسکوپی روی سطح نمونه ها به منظور بررسی مکانیزم های تغییر شکل و شکست در فرکانس های پایین و در فرکانس اولتراسونیک انجام شد. علاوه بر این، ترموگرافی مادون قرمز در جا برای بررسی پاسخ حرارتی و مکانیزم های اتلافی فولاد تحت آزمایش های خستگی استفاده شد. منحنی های S-N از بارگذاری های خستگی با فرکانس kHz 20 و آزمایش های خستگی متعارف با فرکانس Hz  30 تعیین شدند. مشاهده شد که عمر خستگی برای یک دامنه تنش ثابت در مورد خستگی اولتراسونیک بالاتر است، در حالی که حد خستگی برای هر دو مورد یکسان می باشد. علاوه بر این، آغاز ترک در بارگذاری اولتراسونیک همواره ناشی از آخال می باشد در حالی که تحت آزمون های خستگی متعارف آغاز ترک در باندهای لغزش یا نقایص روی سطح رخ می دهد. افزایش دمای شدید تحت بارگذاری خستگی اولتراسونیک در دامنه های تنش بالا همراه با رفتار تغییر شکل وابسته به نرخ فریت، که ماده ایست با ساختار مکعبی مرکزدار (BCC)، به عنوان پارامترهای کلیدی برای توضیح رفتار خستگی مشاهده شده و پاسخ حرارتی در فرکانس های پایین و اولتراسونیک شناخته شدند. اختلاف بین آزمون های خستگی متعارف و اولتراسونیک از نقطه نظر مکانیزم تحرک نابجایی های پیچی در فریت بررسی شد. عمر خستگی بالاتر و آغاز ترک ناشی از آخال در  بارگذاری اولتراسونیک به پیرکرنشی دینامیک که ناشی از افزایش دمای شدید در دامنه های تنش بالا می باشد نسبت داده شد. وجود گذار در رژیم تغییر شکل ماده از حالت فعال شده توسط حرارت به حالت اترمال در بارگذاری خستگی اولتراسونیک با افزایش دامنه تنش تأیید شد. مشاهده شد که در زیر حد خستگی، تغییر شکل در رژیم فعال شده توسط حرارت اتفاق می افتد در حالی که در دامنه های تنش بالاتر از حد خستگی تغییر شکل در رژیم اترمال صورت می گیرد. در بارگذاری های خستگی متعارف تغییر شکل به ازای تمامی دامنه های تنش در رژیم اترمال رخ می دهد. از تجزیه و تحلیل داده های تجربی جمع آوری شده در این تحقیق، رهنمودهایی جهت مقایسه و تفسیر منحنی های S-N حاصل از آزمایش خستگی متعارف و اولتراسونیک ارائه گردید. یک نقشه ی گذار با استفاده از نتایج آزمایشگاهی برای فولاد DP600 و همچنین داده های موجود در منابع برای سایر فولادهای فریتی تهیه شد که نشان دهنده ارتباط بین رژیم تغییر شکل و وقوع شکست خستگی می باشد.

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

پنجشنبه, مرداد 12, 1396 - 08:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی