جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد احسان قانع طهرانی

فارسی

موضوع : ارزیابی مدل‌های بقای سلولی هنگام گرمافزونی بافت های زنده
ارائه دهنده : احسان قانع طهرانی
استاد راهنما :  دکتر احمد صابونچی
استاد مشاور :  دکتر محسن دوازده امامی
اساتید داور :  دکتر محمود اشرفی زاده- دکتر احمد سوهانکار
 
چکیده
در مطالعه‌ی حاضر مدل‌های بقای سلولی پس از گرما فزونی بافت زنده مقایسه شده‌اند. برای شبیه ‌سازی تومور از دو هندسه ‌ استوانه‌ای و کروی استفاده شده و مسئله برای دو نوع نمونه‌ی سلول‌ های پرستات انسان و سلول ‌های تخمدان موش چینی حل گشته‌ و با استفاده از معادله‌ی انتقال حرارت بافت زنده ‌ی پنس، توزیع دما در تومور بدست آمده است. به علت دردسترس نبودن تابعیت پارامترهای مدل‌های بقای سلولی با دما، روش دقایق تجمعی معادل برای هم ارزسازی تغییرات دما با زمان به‌کار گرفته شده و به این ترتیب کسر بقای سلولی برای شش مدل‌ بقا در سطح تومور بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که این معادل‌ سازی کمی از تغییرات عددی می‌کاهد ولی در انطباق با داده‌های تجربی و نمایش ناحیه‌ی مرگ سلولی موفق عمل می‌کند. همچنین مقایسه‌ی نتایج عددی وآزمایشگاهی نشان‌ می‌دهد،  مدل‌های جانگ و کلرر بیشترین دقت را در پیشبینی مرگ سلولی به دنبال گرمافزونی دارند. مزیت این دو مدل نسبت به سایر مدل‌ها، مد نظر قرار دادن مکانیزم ‌های طبیعی مرگ سلولی و دخیل کردن اثرات مقاوت حرارتی سلول ‌ها در دماهای پایین تر از 43 درجه‌ی سانتی گراد است که منجر به بهبود عملکرد آن‌ ها در پیش ‌بینی مرگ سلولی می‌شود.  
کلید واژه: مدل بقای سلولی،گرمافزونی، سلول‌های پرستات انسان، سلول‌های موش چینی، معادله‌ی انتقال حرارت بافت زنده‌ی پنس ،دقایق تجمعی معادل، مدل جانگ، مدل کلرر، مرگ سلولی، مقاومت حرارتی

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, مهر 5, 1396 - 08:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی