جلسه دفاع پایان نامه ارشد هادی صمصام

فارسی

موضوع : بررسی عددی اثر میدان مغناطیسی حاصل از آهنربای دائم بر روی مشخصات جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب/نانولوله کربنی-ذرات مغناطیسی Fe3O4 دریک لوله حلقوی افقی در رژیم جریان آرام
استاد راهنما :  دکتر محسن ثقفیان
استاد مشاور :  دکتر ابراهیم شیرانی
اساتید داور :  دکتر محسن دوازده­امامی – دکتر احمد سوهانکار
چکیده
این پژوهش، به بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی دائم بر روی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال آب/نانولوله کربنی-ذرات مغناطیسی Fe3O4  در یک لوله حلقوی افقی با شرط مرزی شار حرارتی ثابت می­پردازد. برای این منظور، تأثیر پارامترهای مختلف نظیر غلظت حجمی نانوذرات اکسید آهن (5/0- 9/0 %) و نانولوله کربنی (25/0- 9/0 %)، عدد رینولدز (548-1643)، نسبت شارهای حرارتی، جابجایی آهن­رباها در امتداد لوله حلقوی افقی، نسبت شعاع­ها و شدت میدان مغناطیسی (1000-300 گوس) بر روی انتقال حرارت جابجایی و مشخصات جریان این نانوسیال موردبررسی قرار می­گیرد. برای انجام تحقیقات عددی، ابتدا میدان مغناطیسی در نرم‌افزار ماکسول شبیه‌سازی و سپس، نتایج  به یک کد عددی نوشته‌شده در زبان فرترن منتقل می­شود. در تحقیق حاضر بررسی عددی در حالت بدون میدان مغناطیسی برای نانوسیال آب/نانولوله کربنی-ذرات مغناطیسی Fe3O4  انجام می­شود. نتایج حاصل نشان می­دهد که استفاده از نانوسیال آب/نانولوله کربنی-ذرات مغناطیسی Fe3O4  در مقایسه با سیال پایه آب غیر یونیزه، موجب افزایش انتقال حرارت جابجایی می­شود. بیشینه افزایش عدد ناسلت متوسط برای دیواره خارجی و داخلی برای نانوسیال حاوی 9/0 درصد حجمی ذرات مغناطیسی Fe3O4  همراه با 9/0 درصد حجمی نانولوله کربنی در رینولدز 1643 به ترتیب برابر با 1/23 و03/4 درصد می­باشد. مقدار انتقال حرارت جابجایی در حضور میدان مغناطیسی دائم افزایش پیدا می­کند و میزان این افزایش، برای نانوسیال­های موردبررسی با افزایش شدت میدان مغناطیسی، غلظت حجمی نانولوله کربنی و ذرات مغناطیسی Fe3O4 ، نسبت شار حرارتی و کاهش نسبت شعاع­ها و عدد رینولدز افزایش می­یابد. از سوی دیگر، تأثیر میدان مغناطیسی در نانوسیال­هایی همراه با درصد حجمی بالایی از نانولوله­های کربنی و ذرات مغناطیسی اکسید آهن در عدد رینولدز پایین بیشتر موردتوجه است. درنهایت، بیشینه افزایش عدد ناسلت متوسط برای دیواره خارجی و داخلی همراه با میدان مغناطیسی دائم 1000 گوس، در مقایسه باحالت بدون میدان مغناطیسی دائم برای نانوسیال، 9/0 درصد حجمی نانولوله کربنی و 9/0 درصد حجمی ذرات مغناطیسی Fe3O4  در عدد رینولدز 548  به ترتیب برابر با 35/34 و 95/2 درصد است.
 

مکان: 

سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, آبان 8, 1396 - 08:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی