جلسه دفاع پایان ­نامه‌ی کارشناسی ارشد محمد شادمانی

فارسی

موضوع : تعیین سرعت‌های بحرانی برای سیستم روتور به همراه دیسک پره‌دار هم‌میزان و ناهم‌میزان
ارائه دهنده : محمد شادمانی
اساتید راهنما :  دکتر سعید ضیائی‌راد و دکتر رضا تیکنی
 اساتید داور :  دکتر حسن نحوی و دکتر مصطفی غیور
 
چکیده
امروزه روتورهای دارای دیسک‌های پره‌دار از ارزش ویژه‌ای در صنعت برخوردار بوده و در هرجا که توربین، کمپرسور، موتور هواگرد، فن و ... باشد، قابل‌توجه هستند. به طور معمول، برای واکاوی دیسک‌های پره‌دار از فرض تقارن چرخه‌ای بهره‌گیری می‌شود. ولی هنگامی که پره‌ها ناهم‌سانی هر چند ناچیزی در ویژگی‌های سازه‌ای یا فیزیکی داشته‌باشند، این فرض درست نیست و دینامیک سامانه دچار دگرگونی زیادی می‌گردد. به این حالت دیسک پره‌دار، ناهم‌میزان گفته می‌شود. این پژوهش به تعیین سرعت‌های بحرانی سامانه‌ی روتورهای دارای دیسک پره‌دار در دو حالت هم‌میزان و ناهم‌میزان می‌پردازد. برای این کار، نخست به کمک یک مدل پارامترتوزیعی، معادله‌های دیفرانسیل پاره‌ای حرکت برون‌آوری شدند. در مدل‌سازی دو حالت ، یکی با داشتن حرکت طولی-عرضی پره‌ها و حالت دیگر تنها با در نظر گرفتن درجه‌ی آزادی عرضی در نظر گرفته‌شد. پس از گسسته‌سازی معادله‌ها، نگاشت‌هایی مناسب بر ماتریس‌های سامانه اعمال شد تا ماتریس‌هایی زمان‌ناوردا برای هر دوحالت هم‌میزان و ناهم‌میزان به دست آید.‎ با داشتن این ماتریس‌ها آنالیز مودال بر روی سامانه انجام شد تا نمودار‌های کمبل به دست آیند. دیده‌شد که در نظر گرفتن ارتعاش طولی پره‌ها بسیار می‌تواند در ارزیابی پاسخ زمانی روتور و هم‌چنین بسامدهای طبیعی سامانه، به بهبود نتیجه‌ها کمک کند. پس از رسم نمودارهای کمبل، یک واکاوی بر پایه‌ی دانش آمار و احتمالات بر بسامدهای طبیعی انجام گرفت و روشن شد که تابع چگالی احتمال برای آن‌ها را با تقریب خوبی می‌توان به صورت گاوسی در نظر گرفت و از این رو، تنها دو گشتاور نخست آماری برای توصیف آن‌ها بسنده می‌کند.
 

مکان: 

سمینار 1 دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, دی 23, 1396 - 11:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی