جلسه سمینار دوم دکتری محمد سعید طلایی

فارسی

موضوع : بررسی نقش مرزدانه بر پارامتر‌های مکانیکی نانوکریستال آهن به روش دینامیک مولکولی
ارائه دهنده : محمد سعید طلایی
استاد راهنما :  دکتر سعید ضیایی راد
استاد مشاور دکتر مهدی جوان بخت
اساتید داور :  دکتر محمد سیلانی و دکتر مصطفی جمشیدیان

چکیده

اکثر مواد مهندسی مورد استفاده در عصر کنونی، مواد چند بلوری هستند. تحقیقان نشان داده است که در حین رشد دانه تعداد مرزهاي کم انرژي تمایل به افزایش و تعداد مرزهاي پر انرژي تمایل به کاهش از خود نشان می دهند. البته انرژی مرزدانه در  تحرك مرزها نیز نقش مهمی ایفا می نماید. مرزهاي کم انرژي انطباقی ( مرزهاي  با مقادیر سیگماي کم) مقاومت خوبی در برابر تشکیل ترك نشان می‌‌دهند. در حالی که جوانه زنی و رشد ترك از همان مراحل اولیه غالبا در مرزهاي معمولی اتفاق می افتد همچنین با استفاده از کنترل ریزساختار مرزدانه ها می توان رشد ترك خستگی را نیز کنترل نمود. انرژی مرزدانه یکی از پارامترهای موثر مرز است که بر رفتار مکانیکی آن و همچنین در رشد دانه اثر گذار است.

 در این گزارش ابتدا به بررسی انرژی مرزدانه ‌‌های متقارن و غیر متقارن $ \Sigma3 $, $ \Sigma5 $, $ \Sigma9 $  در ماده آهن پرداخته شده است. دلیل این‌‌ امر آن است که مرزدانه‌‌های با انرژی کمتر به عنوان مرز پایدار شناخته می‌‌شوند و  به همین منظور جهت اطمینان از مدل سازی صحیح مرز، انرژی  مرز به عنوان پارامتر کنترلی در ایجاد  مدل مرز پایدار لحاظ گردید. روش جدیدی برای ایجاد مرز پایدار و کم انرژی نیز معرفی گردید که نسبت به روش های قبلی با تعداد کمتری شبیه سازی مدل ایجاد می‌‌گردد. در ادامه با شبیه سازی نانوفروبرش بر روی یکی از مرزهای متقارن  $ \Sigma5 $ به بررسی خواص مکانیکی مانند تنش  برشی ماکزیمم شروع نابجایی در ماده و مدول یانگ و سختی ماده در نزدیکی این مرز پرداخته شد و فاصله 40 آنگستروم از مرزدانه به عنوان معیاری برای ادامه شبیه سازی ها برای مرزهای دیگر در آینده معرفی گردید.

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, دی ۲۷, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی