جلسه سمینار دوم دکتری امیرحسین کریمی

فارسی

موضوع : بررسي رفتار دینامیکی غشاهای دولایه لیپید
ارائه دهنده : امیرحسین کریمی
استاد/ اساتید راهنما : دکتر حمیدرضا میردامادی-دکتر سعید ضیائی‌راد
استاد/ اساتید داور : دکتر مهدی سلمانی تهرانی- دکتر علی‌رضا شهیدی
 
چکیده
دولایه­های لیپید، سیستم­های دوبعدی متشکل از دو تک­لایه از مولکول­های لیپید است که تحت اثر آب­گریزی در کنار یک دیگر قرار می­گیرند. این دولایه­ها در تشکیل غشای بیش­تر ساختارهای بیولوژیک مانند سلول­ها و اندامک­های داخل آن حضور دارند و وظیفه آن­ها جدا کردن محیط بیرون از محیط درون و کنترل عبور مولکول­ها و یون­های مختلف است. غشاهای دولایه تحت تأثیر عوامل مختلف می­توانند تغییرشکل­های مختلفی را تجربه کنند. برخی از این تغییرشکل­ها را می­توان در وزیکل­ها مشاهده و مطالعه کرد. دولایه­های لیپید به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی مثل دما قرار دارند. با تغییر دما، دولایه ممکن است از فاز جامد (ژل مانند) به فاز سیال و بر عکس تغییر حالت دهد. در حالتی که دولایه در فاز سیال قرار داشته باشد، انعطاف­پذیری بیشتری خواهد داشت. هم­چنین این خاصیت سیال بودن باعث به­وجود آمدن نیروهای اتلاف لزجت خواهد شد که بر روی شکل دولایه تأثیرگذار خواهد بود. تغییرشکل دولایه­های لیپید را می­توان در غالب تغییر شکل غشای وزیکل­ها بررسی کرد. این عمل برای وزیکل­ها طی فرآیندهای مختلفی به­وجود می­آید. برای مثال فرآیند کشیدن نانولوله از درون وزیکل یا فرآیند جوانه زدن و یا تغییر دمای محیط. کشیدن نانولوله از درون وزیکل مدل آزمایشگاهی فرآیند چسبیدن یک نقطه از غشا با زیرلایه و سپس جدا شدن آن است. در این حالت یک نانولوله دولایه از غشای وزیکل کشیده می­شود و ممکن است طول آن به چند برابر قطر وزیکل هم برسد. این فرآیند به روش­های تحلیلی و تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است و برای سنجش اعتبار تحقیق­های دیگر مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق، رفتار دینامیکی غشاهای دولایه لیپید در وزیکل­ها تحت اثر عوامل مختف به روش­های تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار می­گیرد. یک مدل پیوسته با توجه به مکانیزم­های مؤثر مانند انرژی­های پتانسیل و اتلاف ارائه می­شود. سپس معادله­های حرکت با تشکیل لاگرانژین و قیود حاکم بر سیستم به­دست می­آید. با استفاده از روش اجزا محدود معادله­های حرکت غیرخطی حل می­گردد. سپس این مدل برای فرآیند کشیدن نانولوله از درون وزیکل استفاده شده و نتایج به­دست آمده با نتایج موجود در مقاله­ها حاصل از تست آزمایشگاهی به منظور تأیید روش عددی مورد استفاده، مقایسه می­شود. در ادامه اثر تغییر تنش سطحی ناشی از تغییر سطح و افزودن جرم، در فرآیند کشیدن نانولوله مورد مطالعه قرار می­گیرد.

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, بهمن 4, 1396 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی