جلسه دفاع پایان نامه دکتری الناز زهروی

فارسی

موضوع :  شبیه سازی پدیده تشکیل لخته به روش دینامیک استهلاکی ذره
ارائه دهنده :  الناز زهروی
استاد راهنما :  دکتر ابراهیم شیرانی
استاد مشاور :  دکتر احمد رضا پیشه ور
اساتید داور :  دکتر حمید نیازمند، دکتراحمد سوهان کار، دکتر محمود اشرفی زاده، دکتر حسین احمدی کیا
چکیده
هدف از این رساله شبیه سازی فرآیند حرکت، فعال سازی، چسبندگی و تجمع پلاکت ها در خون با استفاده از یک مدل چند مقیاسی است. روش دینامیک استهلاکی ذره منفرد ( (Single DPD Particle ( روش توسعه یافته ای از دینامیک استهلاکی ذره استاندارد می باشد.) در ترکیب با روش المان محدودمی باشد. در روش دینامیک استهلاکی ذره منفرد ارایه شده در این رساله به دلیل اضافه شدن ضریب برشی غیر مرکزی و در نتیجه نیروی برشی غیرمرکزی و چرخش ذرات در مقایسه با مدل استاندارد دینامیک استهلاکی ذره هیدرودینامیک ذرات صحیح تر پیش بینی می شود. همچنین با استفاده از نیروی بقایی نمایی سخت بین ذرات بزرگ تر امکان ایجاد ذرات کلویید بزرگ تر در محلول کاملا همگن فقط با افزایش ضریب نیروی بقایی نمایی وجود دارد. در ابتدا جریان سیال شامل ذرات پلاسما، گلبول قرمز و پلاکت توسط روش دینامیک استهلاکی ذره منفرد در داخل رگ مدل می شوند و سپس پدیده های فعال سازی و چسبندگی پلاکت ها بر روی دیواره آسیب دیده رگ (پدیده تشکیل لخته) با استفاده از ترکیب روش دینامیک استهلاکی ذره منفرد با حل معادله غلظت ادوکشن-دیفیوژن-واکنش در روش المان محدود شبیه سازی می شوند. ایده اصلی برای مدل کردن پدیده چسبندگی پلاکت به دیواره، بیان کردن نیروی اتصالی (که در فرآیند چسبیدن پلاکت های فعال شده به دیواره رگ درگیر است) با مدل پیشنهادی ما بر اساس پتانسیل مورس وابسته به غلظت آگونیست ها می­باشد که تعامل جاذبه ای و دافعه ای بین پلاکت-پلاکت و پلاکت-دیواره ایجاد می کند. دو مدل از تجمع پلاکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. اولین مدل بر پایه تجمع پلاکت بدون واکنش های انعقادی و در واقع بدون حل معادله ادوکشن-دیفیوژن-واکنش مواد بیوشیمیایی در پلاسمای خون می باشد. این مدل ساده به ما اجازه می دهد تا مکانیزم رشد لخته و توقف آن را بررسی کنیم. درواقع حضور اتصالات ضعیف برگشت پذیر بین پلاکت ها، اتصالات قوی غیر قابل برگشت و مقاومت پلاکت به اتصالات جدید نشان دهنده ویژگی های اصلی این مکانیزم می باشد. دومین مدل که با حل معادله ادوکشن-دیفیوژن-واکنش به دست می آید، سینتیک ساده از واکنش های انعقادی را در نظر گرفته است، یک مدل کامل تر از مکانیزم تشکیل لخته را تأیید می کند. غلظت پروتئین هایی که مسئول کنترل پروسه انعقاد هستند، به صورت معادلات دیفرانسیلی پاره ای مدل سازی می شوند. به علاوه، رشد لخته در مدل اول، گامی ضروری برای شروع واکنش های شیمیایی انعقاد خون می باشد زیرا از شسته شدن غلظت آگونیست ها توسط جریان خون جلوگیری می کند. از مباحث مهم در مسایل تشکیل لخته بررسی چگونگی رشد و توقف آن است که کمتر به آن پرداخته شده است. در کار حاضر فرض بر این است که شکست لخته و توسعه شبکه فیبرینی که مانع از اتصالات پلاکت های جدید بعد از شکست لخته می شود باعث توقف رشد لخته می شوند. مطالعه عوامل موثر بر رشد لخته همچون سرعت جریان خون، ضریب پخش ماده انعقادی، ضریب نیروی چسبندگی و نرخ تولید غلظت ماده انعقادی مد نظر این رساله قرار گرفته است و مراحل توسعه لخته و پخش غلظت فیبرین با زمان نمایش داده شد. در کنار بررسی پدیده تشکیل لخته در رساله حاضر همچنین به بررسی تغییرات ضرایب انتقالی روش دینامیک استهلاکی ذره ( ویسکوزیته و ضریب پخش) با نیروی بقایی پرداخته شد و در نهایت روابط ویسکوزیته و ضریب پخش در حضور پارامتر نیروی بقایی به دست آمدند.
 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, بهمن ۲۵, ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی