جلسه سمینار دوم دکتری مجید صدقی دهنوی

فارسی

موضوع : شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت در ساختار متخلخل شبه‎پَر
ارائه دهنده : مجید صدقی دهنوی
استاد راهنما :  دکتر احمد صابونچی
استاد مشاور :  دکتر محمد قانع
اساتید داور :  دکتر محسن دوازده امامی، دکتر محمود اشرفی ‌زاده
 
چکیده
پوشش کرک و پَر پرندگان، عایق حرارتی مناسبی در برابر سرمای زمستان و گرمای تابستان است. از آنجا که الهام‌گیری از آفرینش همواره راهگشای بسیاری از مسائل پیچیده‌ی مهندسی بوده ‌است؛ امید است که با الهام‌گیری از ساختار پوشش پرندگان بتوان نسل‌های‌ جدیدی از پوشاک و عایق‌های حرارتی صنعتی را تولید کرد. برای مطالعه‌ی فرایند انتقال حرارت و جرم در پوشش شبه‌پَر، ابتدا باید ماتریس نفوذپذیری و خواص حرارتی این پوشش استخراج شود. در این پژوهش ضریب نفوذپذیری پوشش چند پرنده در تخلخل‌های مختلف به‌صورت آزمایشگاهی مطالعه شده‌ است. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که پوشش پرندگان بی‌پرواز مطالعه‌شده نفوذپذیرتر از پوشش پرندگان پروازی است. با شبیه‌سازی عددی ساختار شبه‌پَر، میزان تأثیرپذیری ضریب نفوذ پوشش نسبت به قطر الیاف، کسر حجمی الیاف، زاویه‌ی قرارگیری ساقه نسبت به پوست، زاویه بین ریشه و ساقه و زاویه بین ریشک و ریشه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش زاویه‌ی ساقه‌ی پَر ضریب نفوذپذیری به‌صورت غیرخطی کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش زاویه‌ی ساقه‌ی پَر تغییرات زوایای ریشه و ریشک تأثیر کمتری بر ضریب نفوذپذیری خواهند داشت. برای استخراج خواص تشعشعی پوشش شبه‌پَر، کدی عددی با روش مونت‌ کارلو نوشته‌ شده است و تأثیر مشخصه‌های میکروساختاری و رنگ الیاف شبه‌پَر بر ضرایب جذب، پخش و تابع فاز مطالعه‌ شده است. اگرچه تغییرات متوسط ضریب میرایی نسبت به آرایش الیاف اندک می‌باشد، با این وجود آرایش الیاف تأثیر زیادی بر توزیع زاویه‌ای ضریب میرایی می‌گذارد. رنگ الیاف مهم‌ترین مشخصه‌ی تأثیر‌گذار بر نسبت ضریب جذب و پخش می‌باشد. در الیاف با رنگ روشن، ضریب پخش با افزایش قطر الیاف کاهش می‌ یابد.
 

مکان: 

دانشکده مهندسی مکانیک – سمینار 2

تاریخ: 

چهارشنبه, اسفند 16, 1396 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی