جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام سعیدی

فارسی

موضوع : شبیه‌سازی شبه پایا یخچال فریزر خانگی با در نظر گرفتن تغییرات گذرای مؤثر بر عملکرد یخچال فریزر و صحت سنجی مدل با داده های آزمایشگاهی
ارائه دهنده : بهنام سعیدی
استاد راهنما :  دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
استاد مشاور :  دکتر فاطمه قدیری مدرس
اساتید داور :  دکتر احمد صابونچی ، دکتر احمد سوهانکار
 
چکیده
طراحی مناسب یخچال فریزر با توجه به کاربرد فراوان آن نقش فراوانی در کاهش انرژی مصرفی کشور دارد. طراحی بهینه با روش آزمایشگاهی مستلزم روند سعی و خطای دشوار، زمان بر و پرهزینه است. استفاده از شبیه سازی نرم‌افزاری یکی از مناسب ترین ابزارهای طراحی مهندسی جایگزین روش آزمایشگاهی با هزینه و زمان بسیار کم تر است. در پژوهش های پیشین مدلی با قابلیت شبیه سازی یخچال فریزر با در نظر گرفتن اثرات برفک و برفک زدایی در یخچال فریزهای ساید-بای-ساید با چگالنده متراکم جریان اجباری جهت استفاده طراحان وجود نداشت. در پژوهش حاضر یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی عملکرد این نوع یخچال فریزر ارائه می شود. اجزای سیکل به‌صورت پایا و  محفظه یخچال فریزر به‌صورت گذرا مدل شده و ضرایب تجربی موردنیاز با آزمایش یخچال فریزر در اتاق گرم در دو دمای محیط 32 و 43 درجه سانتی گراد محاسبه شد. سپس با آزمایش یخچال فریزر و اندازه گیری مقادیر توان مصرفی، فشار و دمای نقاط مختلف ، صحت سنجی مدل انجام شد. با مقایسه مقادیر محاسبه‌شده توسط مدل با مقادیر آزمایشگاهی، مدل توانایی محاسبه توان مصرفی، دبی و فشار نقاط مختلف با حداکثر خطای 10% و دمای نقاط مختلف سیکل با حداکثر خطای 2 درجه سانتی گراد را دارد. همچنین با این مدل می توان مقادیر غیرقابل‌اندازه‌گیری همچون ضخامت و جرم برفک تشکیل‌شده بر روی تبخیرکننده در هر لحظه را محاسبه کرد.
 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, خرداد 21, 1397 - 12:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی