ﺟﻠﺴﺔ دفاع از رساﻟﺔ دکتری (خانم زهرا متين قهفرخي)

فارسی

موضوع: مطاﻟﻌﺔ تجربی و عددی یک مدل ساختاری هایپرویسکوالاستیک غیرخطی جدید برای توصیف رفتار بافت کبد
ارائه دهنده: زهرا متين قهفرخي
اساتيد راهنما: دکتر مهدي سلماني تهراني، دکتر مهدي مقيمي ‌زند
 
اساتيد مشاور: دکتر مجتبي محزون، دکتر روزبه درگزنی
 
اساتيد داور:  دکتر عليرضا شفيعی، دکتر محمود کدخدايي، دکتر عليرضا شهيدي
چکیده:
در این رساله یک مدل هایپرویسکوالاستیک غیرخطی سه بعدی جدید برای توصیف رفتار الاستیک غیرخطی، وابسته به زمان و تارﻳﺨﭽﺔ تغییرشکل بافت کبد پیشنهاد گردیده است. مدل از دو قسمت هایپرالاستیک و لزج تشکیل شده است که قسمت هایپرالاستیک با استفاده از تابع­های انرژی کرنشی شناخته شده توصیف شده و سهم لزج کوتاه-مدت با استفاده از روش دیفرانسیلی توصیف ­گردیده است که برای توصیف این سهم از رفتار بافت، تابع انرژی اتلاف جدیدی پیشنهاد شده است که وابسته به تانسور تغییرشکل کوشی-گرین راست و مشتق زمانی آن می­باشد. با بهره­ گیری از این تابع می­ توان کاهش تنش ایجاد شده را در آزمون وارهیدگی دید. در صورتی­که اکثر مدل­ های دیفرانسیلی که تا به حال منتشر شده­ اند فاقد این قابلیت هستند. هم­چنین تابع لزج دراز-مدت که بیانگر تارﻳﺨﭽﺔ تغییرشکل است با بهره­گیری از یک چهارچوب انتگرالی در بر دارندۀ  مشتق زمانی تنش به دست آمده از لزجت کوتاه-مدت و وابسته به تراز کرنش محاسبه شده است. مدل دارای چندین ثابت مادی است که با برازش رابطﺔ ساختاری و داده ­های آزمایشگاهی تعیین می ­شوند. به این منظور، در این پژوهش داده­ های آزمایشگاهی مربوط به بافت کبد گاو در دو آزمون فشار و وارهیدگی تنش گزارش شده است که ارائه این داده­ها به­طور هم­زمان در جای دیگری مشاهده نگردید. هم­چنین قابلیت مدل ساختاری پیشنهاد شده با استفاده از نوشتن یک زیربرنامه UMAT در نرم­افزار آباکوس بررسی شده و مقایسه­ای بین نتایج به ­دست آمده از مدل و آزمون­ های تجربی صورت گرفته است. سرانجام، به منظور اعتبارسنجی مدل ساختاری از داده­ های تجربی مربوط به  مواد پلیمری به عنوان مواد جایگزین بافت که در مقالات ارائه شده است استفاده گردید. یافته ­ها نشان می­ دهند که مدل به­ خوبی می­ تواند رفتارغیرخطی، هیسترزیس و حساس به نرخ کرنش و پاسخ وارهیدگی تنش را در ترازهای مختلف کرنش پیش­ بینی کند.
 

مکان: 

سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی