جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای محمد کمالی)

فارسی

موضوع: تولید آلیاژ حافظه‌دارنیکل-تیتانیوم به‌روش ذوب گزینشی به‌کمک لیزر
ارائه دهنده: محمد کمالی
اساتید راهنما: دکتر کدخدایی، دکتر فروزمهر
استاد مشاور: دکتر بدرسمای
اساتید داور: دکتر فروزان، دکنر مالکی
 
چکیده
نیکل-تیتانیوم یکی از آلیاژهای حافظه‌دار مرسوم است که استفاده از آن به‌سبب ویژگی‌های منحصربه‌فردی چون اثر حافظه‌داری، ابرکشسانی، مقاومت به سایش و مقاومت به‌خوردگی بالا و زیست‌سازگاری، به‌طور گسترده‌ای روبه افزایش است؛ اما مشکلات تولید محصول از این آلیاژ باعث شده که کاربرد آن بسیار کمتر از میزان مورد انتظار باشد. روش‌های ساخت افزودنی به‌عنوان راه حلی برای تولید محصول سه‌بعدی بدون توجه به پیچیدگی‌های هندسی، راه حلی مناسب برای غلبه بر مشکلات تولید این محصول می‌باشند. در پژوهش حاضر، آلیاژ حافطه‌دار نیکل-تیتانیوم به‌روش ذوب گزینشی به‌کمک لیزر با استفاده از پودر آلیاژی تولید شده است. وجود ترکیبات واسطه در مرز اتصال نمونه به بستر ساخت، سبب جدایش محصول از بستر می‌شود؛ برای غلبه بر این مشکل، پیشنهاد تولید نمونه روی نگهدارنده با انرژی و چگالی بسیار پایین به‌عنوان یک راه‌حل کلیدی مطرح شده است. نمونه‌های تولید شده با استفاده از پارامترهای مختلف، پاسخ‌های ترمومکانیک مختلف ارائه کرده‌اند. در پژوهش انجام‌شده، نمونه‌های مختلف در طیف دمایی گسترده‌ای از دماهای استحاله قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که همزمان با ساخت نمونه‌هایی که دمای پایان آستنیتی شدن آن‌ها در حدود 80 درجه‌ی سلسیوس می باشد، نمونه‌هایی نیز ساخته شدند که در دمای محیط، رفتار ابر کشسانی نشان می‌دهند. رفتار ماده در آزمون DSC نشان می‌دهد که با ثبات توان و افزایش انرژی، دماهای استحاله در ابتدا رشد کرده و سپس نزولی می‌شوند. همزمان، تشکیل ترکیبات واسطه، فازهای اکسیدی و آزادی عنصر نیکل به‌مقدار اندک از فاز زمینه در الگوی پراش اشعه ایکس به‌چشم می‌خورد. نتایج آزمون فشاری، استحکام نهایی فشاری نمونه‌ی ساخته شده به‌روش ذوب گزینشی به‌کمک لیزر در پژوهش حاضر را نزدیک به 2/5 گیگاپاسکال و میزان کرنش قابل بازیابی را در حدود 10درصد نشان می‌دهد. چگالی نمونه‌های نهایی ساخته‌شده در این پژوهش، غالبا بالاتر از  99٪ بوده است.

مکان: 

سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, شهریور 31, 1397 - 15:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی