جلسه دفاع رساله دکتری (خانم زهراسادات موسوی)

فارسی

موضوع:تئوری الاستیسیته غیر محلی اصلاح شده: توسعه و کاربرد در تحلیل رفتار مکانیکی نانو تیرها و  نانو  صفحات کربنی
ارائه دهنده: زهرا سادات موسوی
استاد راهنما: دکتر سید علیرضا شهیدی
استاد مشاور: دکتر بیژن برومند
اساتید داور: دکتر یعقوب طادی بنی، دکتر سعید ضیایی راد، دکتر مهران مرادی
چکیده:
در این رساله روشی جدید به‌منظور تحلیل رفتار نانو ساختارها و همچنین اصلاح معایب دیگر تئوری‌های الاستیسته غیر محلی موجود، موسوم به تئوری الاستیسیته غیر محلی اصلاح شده کامل، ارائه گردید و برای نشان دادن کارآیی تئوری ارائه شده، خمش و کمانش نانو تیر و نانو صفحه کربنی روی تکیه‌گاه ساده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور بر اساس معادلات ساختاری غیر محلی اصلاح شده و با استفاده از تئوری وردشها، معادلات حاکم و شرایط مرزی نانو تیر و نانو صفحه مستطیلی به‌دست آمده و نتایج تحلیل عددی استخراج گردیده است. معادلات ساختاری غیر محلی اصلاح شده ‏که به صورت ‎‏سری‎ رابطه تنش را بر حسب کرنش و مشتقات مرتبه بالاتر آن بیان می‌دارد‎‏، در واقع جواب خصوصی معادلات ساختاری غیر محلی است. علاوه بر این، جهت اعتبار سنجی تئوری ارائه شده نتایج عددی بدست آمده با نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی مقایسه شده است که تطابق خوبی را نشان می‌دهد.
عبارت "کامل "در عنوان تئوری ارائه شده ناظر به دو معناست: نخست آن‌که در این تئوری خطای عددی مربوط به درنظرگرفتن تعداد مشخصی از جملات سری معادلات ساختاری اصلاح شده (تئوری الاستیسیته غیر محلی اصلاح شده)، حذف می‌شود. بدین منظور در ابتدا با تجدید آرایش سری ظاهر شده در عبارات مربوط به خیز ناشی از خمش و بار بحرانی کمانش، سری به تصاعدی هندسی تبدیل می‌شود. سپس با محاسبه مجموع سری فوق الذکر، رابطه‌‌ای صریح برای خیز ناشی از خمش و بار بحرانی کمانش استخراج می‌شود. لذا خطای برشی و همچنین انباشتگی خطای مربوط به درنظرگرفتن تعداد مشخصی از جملات سری معادلات ساختاری اصلاح شده (تئوری الاستیسیته غیر محلی اصلاح شده)، حذف می‌شود. دوم آنکه با استفاده از روش انرژی شرایط مرزی و معادلات دیفرانسیل فرم قوی به دو صورت برای خمش و کمانش نانو تیر و نانو صفحه بر اساس این تئوری استخراج شده است.
همچنین در این رساله با استفاده از آزمون نسبت برای سری ظاهر شده در عبارات مربوط به خیز ناشی از خمش و بار بحرانی کمانش، شعاع همگرایی سری فوق الذکر محاسبه و در نتیجه حوزه کارایی تئوری ارائه شده تبیین شده‌است.
افزون بر این در این رساله تمام تحقیقات موجود جهت تحلیل رفتار نانو ساختارها و مزایا ومعایب آنها مورد بررسی قرار گرفته و تقسیم بندی جدیدی بر حسب معادلات ساختاری، برای آنها ارائه گردید. همچنین در این رساله ضمن نشان دادن ناتوانی تئوری الاستیسیته غیرمحلی در برخی مسائل از جمله خمش نانو تیر و نانو صفحه روی تکیه گاه ساده تحت بار عرضی متمرکز و گسترده یکنواخت، برای اولین بار علت بوجود آمدن نقایص فوق الذکر بصورت کامل بیان شده است. همچنین با بررسی همگرایی سری معادلات ساختاری غیر محلی حوزه کارایی تئوری الاستیسیته غیر محلی اصلاح شده اولیه نیز استخراج شده است. بعلاوه علت سقوط ناگهانی خیز ناشی از خمش در مقدار مشخصی از پارامتر غیر محلی بر اساس تئوری الاستیسیته غیر محلی اصلاح شده بیان شده و راهکار رفع این مشکل ارائه شده است.

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 22 مهر, 1398 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی