هیئت رئیسه

محمدرضا فروزان
استاد
رئیس دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۵
رضا تیکنی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۳
مصطفی جمشیدیان
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۵
عباس قائی
دانشیار
معاونت آموزشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۶
احسان فروزمهر
دانشیار
معاونت پژوهشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۸

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی