اعضای هیئت علمی

محمود اشرفی زاده
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۱
احمد رضا پیشه ور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۸
محمد رضا توکلی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۱۲
محسن ثقفیان
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰
ایمان چیت ساز
استادیار
031-33915264
محسن دوازده امامی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۵
محمد رضا سلیم پور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۰
احمد سوهانکار اصفهانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۵
احمد صابونچی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۱
علی اکبر عالم رجبی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۷
سعید مرتضوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۷
مهدی نیلی احمد آبادی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۰

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی