اعضای هیئت علمی

محمود اشرفی زاده
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۱
احمد رضا پیشه ور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۸
محمد رضا توکلی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۱۲
محسن ثقفیان
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰
محسن دوازده امامی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۵
محمد رضا سلیم پور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۰
احمد سوهانکار اصفهانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۵
احمد صابونچی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۱
احمد صداقت
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۶۷
علی اکبر عالم رجبی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۷
سعید مرتضوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۷
مهدی نیلی احمد آبادی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۰

ارتقاء امنیت وب با وف بومی