استاد مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

علی اکبر
عالم رجبی

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

انتقال حرارت، تبديل انرژي، انرژي هاي تجديد پذير

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۷

شماره اتاق: 

۵

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی