دانشیار مهندسی مکانیک در سیالات

محسن
ثقفیان

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

مکانیک سیالات، دینامیک سیالات محاسباتی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰

شماره اتاق: 

۲۱

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف