اعضای هیئت علمی

سعید بهبهانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۶
رضا تیکنی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۳
محمد دانش
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۳
سعید ضیایی راد
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۴
مصطفی غیور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۷
مهدی کشمیری
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۷
علی لقمانی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۱۱
حسن موسوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۲
حمید رضا میردامادی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۸
حسن نحوی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۲

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی