دانشیار مهندسی مکانیک در بهینه سازی

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف