استاد مهندسی مکانیک در ارتعاشات

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف