اعضای هیئت علمی

محسن اصفهانیان
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۸
صالح اکبرزاده
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۵
رضا جعفری ندوشن
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۷
مصطفی جمشیدیان
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۵
مهدی جوانبخت
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۴
مهدی سلمانی تهرانی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۹
محمد سیلانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۶۷
علیرضا شهیدی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۷
محمدرضا فروزان
استاد
رئیس دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۵
محمود کدخدایی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۶
مهران مرادي
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۴
محمد مشایخی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۶

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی