استادیار مهندسی مکانیک در مکانیک ریز ساختار

مصطفی
جمشیدیان

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

مکانیک ریز ساختار، نظریه میدان فاز، مدلسازی چند مقیاسی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۵

شماره اتاق: 

۱۱

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی