استاد مهندسی مکانیک درشکل دهی

محمدرضا
فروزان
رئیس دانشکده

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

شكل دهي و شكست فلزات

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۵

شماره اتاق: 

۳۳

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی