استادیار مهندسی مکانیک در ترمو الاستیسیته

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف