استاد مهندسی مکانیک درمکانیک آسیب

محمد
مشایخی

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

مكانيك شكست، مكانيك آسيب، مكانيك محاسباتي

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۶

شماره اتاق: 

۱۹

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف