استاد مهندسی مکانیک درمواد هوشمند

محمود
کدخدایی
معاونت ارتباط با صنعت دانشکده

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

مواد هوشمند، بيومكانيك، شكل دهي فلزات

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۶

شماره اتاق: 

۱۶

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی