اساتید بازنشسته

عباسعلی ایروانی
مربی
بازنشسته
مجتبی ایزدی
دانشیار
بازنشسته
حسن خادمی زاده
استادیار
بازنشسته
بیژن دیبایی نیا
مربی
بازنشسته
جواد زرکوب
استادیار
بازنشسته
محمود سلیمی
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
مهدی شریف احمدیان
دانشیار
بازنشسته
ابراهیم شیرانی
استاد
رؤسای پیشین, بازنشسته
احمد رضا عظیمیان
استاد
بازنشسته
عباس فتاح
استادیار
بازنشسته
محسن مستوفی
مربی
بازنشسته
حسین مقبل
دانشیار
بازنشسته
حسین نصر
دانشیار
بازنشسته
ناصر نهضت
استادیار
بازنشسته
محمود همامی
استادیار
بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی