کارگاه آموزشی《تئوری و عملی میکروفلوئیدیک روش های ساخت و کاربرد ها》

کارگاه آموزشی《 تئوری و عملی میکروفلوئیدیک روش های ساخت و کاربرد ها 》
ارائه دهنده: بهروز آقاجانلو دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک و آقای روحی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه UTS استرالیا

لطفا برای تکمیل ثبت نام به ایدی زیر پیام ارسال بفرمایید.

@Embryology_Tanhaeivash

@RoyanEsfahan

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی