فراخوان دریافت ایده های فناورانه در حوزه (ساخت قطعات INNERMAGNET&OUTERMAGNET پمپ های مغناطیسی)