اطلاع رسانی د مورد تغییر نام رشته مهندسی کشاورزی ( ماشین آلات ) به مهندسی مکانیک بیوسیستم دردانشکده کشاورزی

با توجه به مراجعات مکرر و با توجه به تغییرنام رشته ماشین آلات کشاورزی به مهندسی مکانیک بیوسیستم به اطلاع می رساند که این رشته هیچگونه ارتباطی
با دانشکده مهندسی مکانیک ندارد.  پذیرفته شدگان این رشته به دانشکده کشاورزی یا اداره آموزش مراجعه کنند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی