جايزه صنايع حامي ممتازين دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان

 به 5 نفر از دانش آموختگان برتر كارشناسي كه در سال تحصيلي 96-95 مقطع كارشناسي ارشد خود را در اين دانشكده آغاز نمايند "جايزه صنايع حامي ممتازين دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان" هر يك به ارزش 25 ميليون ريال اعطا مي گردد.
1- واجدين شرايط:
دانشجويان متقاضي اين جايزه لازم است حائزشرايط زير باشند
1-1- دانش آموخته يكي از دانشگاههاي صنعتي اصفهان ، صنعتي شريف ، صنعتي اميركبير ، تهران، علم و صنعت و شيراز باشند.
1-2- حداقل يكي از افتخارات زير ا كسب كرده باشند.
1-2-1- حائز شرايط ورود بدون آزمون كارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتي اصفهان باشند. 
2-2-1- رتبه كل كمتر از 100 دركنكور كارشناسي ارشد 95 داشته باشند. 
متقاضيان تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 18/8/95 فرصت دارند اقدامات زير را انجام داده و مدارك لازم را به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نمايند: 

  • ارائه رزومه تحصيلي 
  • تكميل فرم موجود در دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده 
  • ارائه مدارك مندرج در فرم 

برندگان جايزه در نيمه آذر ماه 1395 معرفي مي شوند. 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی