مطالبات دانشجویان در ترم گذشته

طی دو جلسه مطالبات دانشجویان محترم در ترم گذشته در شورای دانشکده بررسی و اقداماتی در این خصوص انجام شد. که به شرح فوق به اطلاع می رسد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی