اطلاعات مربوط به امريه سربازي و درخواست پژوهانه از شركت صنايع الكترونيك ايران

فايل هاي ارسالي از شركت صنايع الكترونيك ايران با موضوعات :
۱- اطلاعات مربوط به امريه سربازي
۲- گردش كار و فرمهاي درخواست پژوهانه از صا ايران
۳- مدارك تشكيل پرونده براي كسر خدمت سربازي
۴- فايل راهنماي به كارگيري نخبگان تحقيقاتي در شركت هاي تابع صا ايران
 
فایل های مربوطه

پیوستاندازه
فایل فایل های مربوطه216.42 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی