اقدامات هماهنگي در امورات نخبگان وظيفه

به پيوست نامه مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح در خصوص "اقدامات هماهنگي در امورات نخبگان وظيفه" به منظور ارتقاي سطح همكاريها و تسريع در انجام امور مرتبط با نخبگان وظيفه می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی