ارسال ليست اسامي افراد مجاز به فعاليت در ايام تعطيلات نوروز 99

دانشجویانی که متقاضی حضور در دانشگاه در ایام تعطیلات نوروز می باشند تا روز شنبه 1398/12/24 به دفتر دانشکده اطلاع دهند. (برگه تأیید استاد راهنما الزامی می باشد.)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی