قابل توجه دانشجویان گرامی

نظر به این که استادان محترم برخی از درس ها از طریق سامانه الکترونیکی دروس و یا شیوه های دیگر قسمتی از مطالب درسی ترم جاری را به صورت مجازی تدریس می نمایند حتماً ایمیل و سامانه دروس الکترونیکی LMS خود را به صورت منظم چک نموده و موضوع را به دوستان خود اطلاع رسانی نمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی