اطلاع رسانی سامانه ستاو

احتراماً با توجه به نقش بارز فعالیت بدنی و حفظ سلامت جسمانی برای جلوگیری از اثرات مخرب در شرایط قرنطینه خانگی؛ اداره کل تربیت بدنی وزارت عتف با همکاری مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان؛ یک نرم افزار و یک اپلیکیشن با نام ستاو را برای تحقق کمپین "در خانه بمانیم و ورزش کنیم" را تهیه کرده است دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به سایت:  https://setav.ir   به این اپلیکیشن دسترسی پیدا کنند و جهت بهبود تندرستی و ارتقاء سطح ورزشی خود استفاده نمایند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی