قابل توجه دانشجویان دکتری دانشکده مکانیک (امتحان جامع)

مقرر گردیده امتحان جامع دانشجویان این دانشکده در هرسال برای سه مرتبه(ماههای تیر،آبان و اسفند) برگزار گردد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک         ۰۱/۰۲/۱۳۹۵

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف