اطلاعیه اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سازمان امور دانشجویان، درخصوص بورس تحصیلی دولت روسیه برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱

اطلاعیه اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سازمان امور دانشجویان، درخصوص بورس تحصیلی دولت روسیه برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱
مهلت ثبت نام تا ۲ اسفندماه ۱۳۹۹ تعیین شده و غیر قابل تمدید می باشد.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
http://intl.sbu.ac.ir/fa

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی