کسب عنوان پايان‌نامه برتر کارشناسی در بيست و چهارمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک

پايان ‌نامه کارشناسی آقای ايرج دهقان هامانی با عنوان "اندازه‌گيری تجربی همراه با تحليل تئوری برداشت انرژی از ارتعاشات تير در اثر عبور جرم" با راهنمايي دکتر رضا تيکنی توسط انجمن مهندسان مکانيک ايران به عنوان پايان‌نامه برتر مقطع کارشناسی انتخاب و در بيست و چهارمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک مورد تقدير قرار گرفت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی