برگزيدگان و شايستگان تقدير بيست و سومين دوره کتاب سال اصفهان

برگزيدگان و شايستگان تقدير بيست و سومين دوره کتاب سال اصفهان در 15 آذر 1395 از طرف اداره كل ارشاد اسلامي استان اصفهان معرفي شدند.

شايستگان تقدير:

گروه مکانيک:

عنوان کتاب: جريان شارهها در مقياس ميکرو و نانو

ترجمه: ابراهيم شيراني و امير هوشمند

ناشر و سال نشر: دانشگاه صنعتي اصفهان 1394

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی